Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze website en/of van de diensten van Bureau WonderWell gaat u akkoord met het privacy beleid. 

Bureau WonderWell neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Michèle Wattel, mei 2018

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

OVER BUREAU WONDERWELL

Bureau WonderWell is eigendom van Michèle Wattel. De website wonderwell.nl wordt beheerd door Michèle Wattel.

De bedrijfsgegevens zijn:

 • Bureau WonderWell
 • Michèle Wattel
 • Halterstraat 29
  7201 MV Zutphen
 • 06-10785962
 • KvK nummer: 05083623

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Wanneer u zich aanmeldt voor een kennismakingsgesprek, een offerte aanvraagt en/of een aanvraag doet voor een van de diensten van Bureau WonderWell, zal u om bepaalde gegevens worden gevraagd.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum en –tijd
 • Voor de begeleiding relevante medische informatie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Andere gegevens zullen niet worden verzameld en/of opgeslagen.

MET WELK DOEL

De gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld en opgeslagen in het e-mailbestand en in het papieren en digitale administratiesysteem:

 1. Het uitvoeren van de opdracht
 2. Het factureren van geleverde diensten
 3. Het delen van nieuws
 4. Het delen van kennis
 5. Het onderhouden van contact via mail, telefoon en whatsapp

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden uitsluitend en minimaal gedeeld met:

 • BD-Accountancy voor het verwerken van alle boekhoudkundige zaken
 • de Belastingdienst om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen
 • opdrachtgevers die betalen voor de diensten waarvan u bij Bureau WonderWell gebruik maakt, uitsluitend in overleg en met uw toestemming

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Er zijn passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, passend bij het niveau van de betreffende gegevens.

COOKIES

Op de website wordt geen gebruikgemaakt van cookies.

Om het mogelijk te maken om de content van mijn website te delen via social media vindt u de buttons van de volgende kanalen op de website: Facebook, Instagram en Linkedin.

Lees de privacy-verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Op de website kunt u link(s) naar externe website(s) aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.wonderwell.nl. Het kan zijn dat deze externe website(s) gebruik maakt/maken van cookies. Graag verwijs ik u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website(s).

BEWAARTERMIJN

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer u zich op enig moment uitschrijft voor e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Facturen met uw gegevens worden behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De gegevens in de boekhouding worden tenminste 7 jaar bewaard om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

U hebt het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna uw gegevens niet meer zullen worden verwerkt. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Daartoe kunt u een schriftelijk inzage verzoek doen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u schriftelijk verzoeken uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast hebt u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Uw verzoek zal binnen 4 weken in behandeling worden genomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt dit verzoek richten aan info@wonderwell.nl.

WIJZIGINGEN

Bureau WonderWell  behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Bureau WonderWell

Michèle Wattel

Halterstraat 29
7201 MV Zutphen